Art1. Intellectuele eigendomsrechten

 • Het gebruik van de beelden van Karen Ketels is onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen inzake Intellectuele eigendomsrechten (auteurs- en naburige rechten wet van 30/6/1994) en worden strikt opgevolgd.
 • De beelden, teksten, domeinnaam en eventuele andere onderdelen van deze site, zijn beschermd door intellectuele rechten. Deze behoren fotograaf Karen Ketels toe. Ook op het ontwerp en de software van de website en het logo rusten uiteraard intellectuele rechten. Deze behoren derde partijen toe.
 • Het is volledig verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karen Ketels de inhoud van deze website op te slaan/te reproduceren/te wijzigen/openbaar te maken/te distribueren/te verzenden/te verkopen/over te dragen op enige andere wijze, of rechten hierop te verlenen aan derden.

Art2. Openbaar maken van beelden van  Karen Ketels 

 • B-2-B klanten worden geacht steeds een correcte vermelding van Karen Ketels ondubbelzinnig te publiceren, zodat het werk onmiddellijk aan de fotografe kan worden toegewezen.  Deze kunnen bv. ‘© Karen Ketels’/ ‘Fotografie door Karen Ketels’ zijn, naar gelang de context. Een link naar de website www.karenketels.com is gewenst.
 • De particuliere klant kan enkel beelden in afdruk, ter decoratie bekomen.

Art3. Respect voor de integriteit van het werk van Karen Ketels

 • Aanbrengen van enige vorm van wijzigingen (digitale fotobewerkingen als bv. toevoegen van filters, wijzigen van kleuren/scherpte/contrast/… of het wijzigen van formaat of cadrages ed.) is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Karen Ketels is niet toegelaten.
 • Het verwijderen van het logo van de fotografe is uiteraard ook een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.
 • Iedere schriftelijke toelating tot reproductie, is een persoonlijke toekenning, en kan dus bijgevolg niet worden doorgegeven en/of afgestaan aan derden.

Art4. Opvolging correcte omgang met auteursrechten

 • Als fotografe en auteur, behoud ik, Karen Ketels, mij het recht toe om elk gebruik van mijn beelden, dat vooraf niet expliciet en schriftelijk werd toegestaan, te weigeren. Op deze wijze kan ik elk gebruik van mijn werk, dat niet overeenstemt met hoe het werk werd bedoeld, weigeren. Zeker wanneer ik van oordeel ben, dat het gebruik afbreuk zou doen aan mijn reputatie als fotografe of als mens, en/of niet overeen zou stemmen met mijn morele waarden.
 • Mijn auteursrechten worden opgevolgd door auteursrechtenvereniging SOFAM.
 • Bij het niet respecteren van de wettelijke voorschriften aangaande het auteursrecht, behouden zowel ikzelf als fotografe, als SOFAM, in hoedanigheid van auteursrechtenvereniging, ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten, verder ook een schadevergoedingen te eisen.
 • Met vragen omtrent de correcte toepassing van de auteursrechten kan u terecht bij SOFAM.   sofam.be

Art5. Disclaimer

 • Hoewel het uiteraard de bedoeling is om de website up-to-date te houden, zijn daar verder geen garanties aan verbonden.
 • Karen Ketels behoudt zich het recht voor om de info op de site ten allen tijde aan te passen.